Příloha č.1-2017Obecně závazné vyhlášce č. 2/2016

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

 

Výpočet poplatku pro rok 2017

za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Náklady na odvoz a uložení odpadu                                                            240 484,70 Kč

Náklady na odvoz separovaného odpadu (rozdíl nákl a dotace EKO kom)  +11 033,20 Kč

Náklady na odvoz a likvidace nebezpečných odpadů                                   40 908,00 Kč

Celkové náklady likvidace                                                                         270 141,10 Kč

Část nákladů na zastřeš. TKO (1/5 ze 138 521,- Kč z  r. 2012)                           27 704,00 Kč

Část nákladů na zastřeš. TKO (1/5 ze 118 769,-Kč z  r. 2014)                            23 754,00 Kč

Část nákladů na oplocení skladu kont. TKO (1/5 ze 44 480,-Kč z  r. 2016)        8 896,00 Kč

Náklady pro výpočet poplatku                                                                   330 495,10 Kč

Počet obyvatel obce ke konci roku. 2016                                                                 697

Rekreační objekty, chaty a chalupy k ind. využití                                                     87

Celkem                                                                                                                     784

Výpočet poplatku na rok 2017 = celkové náklady /  fyzická osoba trvale bydlící +  nemovitostí trvale neobydlené = 330 495,10- Kč : 784 = 421,549 Kč = zaokrouhleno 420,- Kč.

 

Poplatek občan trvale bydlící v obci:

Zastupitelstvo obce Věcov schválilo na svém řádném jednání dne 14.12 2016 č. 7/2016 pro rok 2017 na trvale bydlícího občana v obci poplatek na 1 osobu ve výši 420,-Kč. OZV 2/2016 a) 250,- Kč, b) 250 Kč skutečných nákladů obce předchozího roku

Výsledný poplatek tedy činí 420 Kč za rok/osoba trvale bydlící

 

Poplatek vlastník nemovitosti:

(rekreační objekt, chalupa bez trvale bydlící osoby, chata a jiná nemovitost )                                                          

Poplatek činí  420,- Kč skutečné náklady za rok/objekt + částka 60,- Kč dle OZV 2/2016 čl.4 odst. a) a b)  - a) 250,- Kč, b) 250 Kč skutečných nákladů obce předchozího roku

Výsledný poplatek tedy činí 480 Kč za rok/vlastník nemovitosti

 

U objektů pro ubytování je poplatek nestanoven –  bude hrazen formou příspěvku, daru, nebo jinou formou.

 

Poplatky se vybírají do konce května a do konce října daného roku. Nejzažší termín pro platbu poplatku je 31.12. daného roku !!!

 

Schváleno v ZO dne 14.12. 2016  č. 07/2016

Poplatky lze hradit:

  • hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt)
  • bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:

 

  • variabilní symboly:

Věcov                         1 + vaše číslo popisné

Míchov                       2 + vaše číslo popisné

Jim. Pavlovice                       3 + vaše číslo popisné

Odranec                      4 + vaše číslo popisné

Rož. Paseky                5 + vaše číslo popisné

Koníkov                     6 + vaše číslo popisné

 

  • specifické symboly:

skládkovné                             10

vodné, stočné                         11

poplatek pes                           12

Do zprávy pro příjemce pro jistotu příjmení a adresu – děkujeme

 

Poplatek za psa

Poplatek platí držitel psa a to ve výši 100 Kč / pes za kalendářní rok. Za každého dalšího psa je poplatek 150 Kč. Je-li držitel psa poživatelem invalidního, starobního či vdovského důchodu, poplatek činí 50 Kč / pes. Poplatek se vybírá od 3 měsíců stáří psa.

 

Nájem z pozemků a veřejných prostranství

Poplatky za nájem pozemků a za užívání veřejných prostranství je možné hradit již nyní v kanceláři obecního úřadu.