Termín voleb

Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období místních zastupitelů. Poslední volby do obecních zastupitelstev se konaly 10. a 11. října 2014, letošní prezident Miloš Zeman vyhlásil na 5. a 6. října.

Kdo může volit

V komunálních volbách 2018 může volit každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl v době konání voleb věku 18 let.  

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má také státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Takováto mezinárodní úmluva existuje zatím jediná a je jí Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, která nabyla účinnosti k 1. květnu 2004 (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.). Právo volit do zastupitelstva obce na území České republiky mají tudíž pouze státní občané jiných členských států EU za předpokladu, že splňují podmínku věku, trvalého pobytu a požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (ke stažení) u příslušného obecního úřadu (§ 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí).

Jak se volí zastupitelstvo v komunálních volbách

V případě komunálních voleb volič obdrží jediný hlasovací lístek. Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Oprávněný volič může ve volební místnosti za zástěnou volit třemi způsoby:

- Volič označí jednu politickou stranu. V takovém případě dostávají hlasy kandidáti voličem označené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva.

- Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi připadne jeden hlas.

- Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu stranu a dále vybere u ostatních stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.

Volební lístky

Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky. Spolu s volebními lístky najde volič v obálce i instrukce ke správnému vyplnění. Hlasovací lístky si může volič vyžádat i v samotné volební místnosti.

Kde se volí

Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče informuje. Jedná se o obvyklé místo, kde volby probíhají pokaždé. V případě závažného zdravotního důvodu může volič požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost - za voličem přijdou dva členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou.

Vybrané volební místnosti budou známé nejpozději 15 dnů před volbami. Adresu své volební místnosti lze najít online. Buď na webových stránkách a sociálních sítích konkrétního města či využitím chytrých app-map, které po zadání adresy trvalého bydliště zobrazí příslušnou volební místnost.

Voličský průkaz

Volič může s voličským průkazem volit pouze v případě v krajských, senátních, sněmovních a prezidentských voleb, případně ve volbách do evropského parlamentu. Pro volby do obecních zastupitelstev se voličský průkaz nevydává.

Systém a pravidla komunálních voleb

Komunální volby v České republice se konají každé čtyři roky a platí poměrný volební systém. Kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev mohou registrované politické strany, politická hnutí či koalice. Dále pak nezávislý kandidát, který se neregistruje, ale musí doručit ke kandidátní listině petici podespanou voliči podporující jeho kandidaturu či sdružení nezávislých kandidátů, pro které platí stejná pravidla jako pro nezávislého kandidáta.