Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech  a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona  č. 159/2006 Sb.  mají veřejní funkcionáři vždy do 30. června následujícího roku, ve kterém funkci vykonával.

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Od 01. 09. 2017 je k vyřizování všech žádostí o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře příslušné pouze Ministerstvo spravedlnosti a to i v případě oznámení uchovávaných u příslušného podpůrného orgánu (Obecní úřad Věcov).

Bude-li taková žádost podána, Ministerstvo spravedlnosti si u příslušného podpůrného orgánu oznámení vyžádá  a ten je následně zašle Ministerstvu spravedlnosti, která ho žadateli zpřístupní.

Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt  a adresu  pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:

a) osobně u evidenčního orgánu

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo

c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

Žádost o nahlížení do registru oznámení 

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané podle odstavce 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.